Процедура публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Опазване на имуществото и подвижния жп състав, находящи се в жп гара Подуяне разпределителна – източен район и административна сграда, Вагонно ремонтен цех /ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо –Подуяне и Общежитие „Н. Й. Вапцаров” – Подуяне, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, чрез денонощна въоръжена физическа охрана, със срок до избор на изпълнител и сключване на договор за охрана на всички обекти, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, но не повече от две години”. Процедурата е публикувана в РОП към АОП с УНП 01558-2017-0013.

  1. Становище на АОП по чл.232 от ЗОП
  2. Решение № 12/28.08.2017 г. за откриване на процедура
  3. Обявление за поръчка - комунални услуги
  4. Условия за участие и указания към участниците за подготовка на офертата

  5. Техническа спецификация за изпълнение на поръчката - Приложение № 1

  6. Техническо предложение - Приложение № 2
  7. Ценово предложение - Приложение № 3
  8. Проект на договора - Приложение № 4
  9. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)-Приложение №5
  10. Образци от № 1 до № 14
Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2017-0013
Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 25.09.2017 г., 16:45 часа.
Отваряне на офертите на публично заседание на 26.09.2017 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

31.08.2017 г. 17:18:02: Решение № 2/31.08.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Становище на АОП за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП, изх. № КСИ-140 от08.09.2017г. ( II етап)

Разяснение на основание чл.189 от ЗОП, публикуван на 19.09.17г.;

Протокол № 1 от 26.09.2017г., публикуван на 03.10.17г.;

Протокол № 2 от 12.10.2017г., публикуван на 30.10.17г.;

Протокол № 3 от 07.11.2017г., публикуван на 16.11.17г.;

Съобщение за отваряне на ценови параметри, публикувано на 16.11.17г.;

Протокол № 4 от 23.11.2017г., публикуван на 12.12.17г.;

Протокол № 5 от 20.12.2017г, публикуван на 11.01.18г.;

Протокол № 6 от 26.01.2018г., публикуван на 14.02.18г.;

Протокол на основание чл.181, ал.4 от ЗОП, публикуван на 14.02.18г.;

Решение № 6 от 13.02.18г. за отстраняване, класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка, публикуван на 14.02.18г.;

Договор № 01-04-31/13.04.2018г., публикуван на 17.04.18г.;

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 26.04.18г.

Анекс към договор № 01-04-31/13.04.2018 г., публикуван на 13.08.2018 г.

Обявление за изменение на договор № 01-04-31/13.04.2018г., публикувано на 13.08.18г.;

Анекс към договор № 01-04-31/13.04.2018г., публикуван на 27.05.2019г.;

Обявление за изменение на договор № 01-04-31/13.04.2018г., публикувано на 27.05.2019г.;

Анекс към договор № 01-04-31/13.04.2018г., публикуван на 22.05.2020г.;

Анекс към договор № 01-04-31/13.04.2018г., публикуван на 22.05.2020г.;

Обявление за изменение на договор № 01-04-31/13.04.2018г., публикувано на 22.05.2020г.

 

 

 

 

Debug: ??x??