С Решение № 4/14.02.2019 г. на Управителя на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Наемане на многофункционални устройства за копиране, сканиране и принтиране, и предоставяне на услуги по управление на печата за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за период от 3 години"

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2019-0004Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 11.03.2019 г., 16:45 часа.Отваряне на офертите на публично заседание на 13.03.2019 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

1.Решение №4/14.02.2019 г.

2.Обявление за поръчка - комунални услуги

3.Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата за участие

4.еЕЕДОП

5. Образци - от 4 до 6

6. Техническо предложение

7. Договор - проект

8. Техническо задание за услуга по наем на многофункционални устройства за копиране, сканиране и принтиране и предоставяне на услуги по управление на печата

9. Методика за оценка на офертите

10. Минимални изсквания към участниците

11. До всички заинтересовани лица - публикувано на 19.02.2019 г.

12. Решение №1 /19.02.2019 г. за прекратяване - публикувано на 19.02.2019 г.

13. Обявление за прекратяване на процедура - публикувано на 05.03.2019 г.

Debug: ??x??