"Извършване на планови прегледи и ремонти (ТП и МПР), както и ремонти по необходимост на дизелови локомотиви серия 52, 55 и 06 обслужващи товарни влакове на територията на ПТП София при "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за двугодишен период". Процедурата на договаряне с обявление по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с горепосочения предмет е открита с Решение № 17/21.12.2015г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01558-2015-0011.

1.Решение за откриване на процедура № 17/21.12.2015 г.

2.Обявление за обществена поръчка.

Приложения:

1. Указания към кандидатите за подготовка на заявлението и офертата;

2.  Приложение № 1 – Представяне на кандидата;

3.  Приложение № 2 – „Технически изисквания”;

4.  Приложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

5. Приложение № 4 – Минимални изисквания за доказване на техническите възможности и квалификация на кандидатите за изпълнение на обществената поръчка;

6.  Приложение № 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

7.  Приложение № 6 – Декларация за съгласие като подизпълнител;

8. Приложение № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

9. Приложение № 8 – Проект на договор;

9.1.Приложение № І към проект на договор;

10. Приложение № 9 – Образец на Първоначална оферта;

11. Приложение № 10 – Обрацец на Първоначална ценова оферта;

12. Приложение № 11 – Образец на Банкова гаранция за участие;

13. Приложение № 12 – Образец на Банкова гаранция за изпълнение;

14. Приложение № 13 – Образец на Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

15. Приложение № 14 – Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

04.02.2016 год.

Протокол 1/26.01.2016 год. от работата на комисията

Протокол № 2/17.02.2016 г. от работата на комисията

Решение № 2/26.02.2016 г. за подбор

14.03.2016 г.

Покана за предоставяне на първоначална оферта

31.03.2016 г.

Протокол № 3/30.03.2016 г. 

Доклад по чл.89, ал.5 от Закона за обществените поръчки за резултата от преговорите

Решение № 4/31.03.2016 г. за прекратяване на процедурата

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата, публикувана на 21.04.2016 г.

 

Debug: ??x??