„Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за 2015 година”. Процедурата се провежда на основание чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП, въз основа на сключено рамково споразумение № ОП-100/2015 г. от 04.12.2015 г. Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП е открита с Решение № 15/04.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01558-2015-0010.

 

Решение № 15/04.12.2015 г. за откриване на процедура

Покана за участие в процедурата

Приложения към поканата за участие

Съобщение за дата и часа на отварянето на офертите, публикувано на 09.12.2015 г.

Доклад на комисията по чл92а, ал.5 от ЗОП, публикуван на 18.12.2015г.

Решение №6/18.12.2015г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка, публикувано на 18.12.2015г.

Договор № ОП-3/2016 г. от 11.01.2016 г., публикувано на 12.01.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата, публикувана на 19.01.2016 г.

 

Debug: ??x??