„Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за персонала на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от една година”. Процедурата се провежда на основание чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП, въз основа на сключено рамково споразумение № ОП-82/2015 г. от 07.10.2015 г. Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП е открита с Решение № 14/02.11.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01558-2015-0009.

Решение № 14/02.11.2015 г. за откриване на процедурата 

Покана за участие в процедурата

Приложения към поканата за участие

Съобщение за отваряне на оферти, публикувано на 06.11.2015 г.

Доклад на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП, публикувано на 23.11.2015 г.

Решение № 5/23.11.2015 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка, публикувано на 23.11.2015 г.

Договор № ОП-2/2016 г. от 06.01.2016 г., публикуван на 11.01.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата, публикувана на 19.01.2016 г.

Debug: ??x??