Процедура на договаряне без обявление по ЗОП /отм./ с предмет: "Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за 2017 година", за третата година от действието на рамково споразумение № ОП-100/2015 г. от 04.12.2015 г. Процедурата е открита с Решение № 4/18.04.2017 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД и е публикувана в РОП на АОП с УНП: 01558-2017-0004.

  1. Решение № 4/18.04.2017 год. за откриване на процедурата, с ID № 783461 в РОП на АОП;
  2. Покана за участие до "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД;

  3. Покана за участие до "ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ" АД;

  4. Указания за подготовка на офертата за участие в процедурата и провеждане на договарянето;

  5. Образци от Приложение № 4 до Приложение № 13;

  6. Проекто-договор с приложен „Списък на населените места, в които има правоимащ персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД”;

Съобщение за отваряне на оферти, публикувано на 03.05.17г.

Доклад от работата на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП, публикувано на 25.05.17г.

Решение № 5/23.05.17г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител, публикувано на 25.05.17г.

Сключен договор № 01-04-39/16.06.2017г., публикуван на 21.06.17г.

Информация за скючен договор от Възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Информация за освобождаване на гаранции за участие

Debug: ??x??