"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, открива откриване на открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от четири години”, съгласно изискванията на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея . Процедурата е открита с уникален номер 01558-2015-0005 в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

 

Решение №8/14.07.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществената поръчка

Документация за участие:

  1.  Документация за участие

 

28.07.2015г.

Решение № 5 от 28.07.2015 г.

 

 26.08.2015 г.

Съобщение

 

12.11.2015 г.

Протокол № 1/25.08.2015 г. и Протокол № 2 по чл. 72 от ЗОП

Решение №4/12.11.2015 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за класиране на участниците и определяне на потенциални изпълнители в открита процедура за сключване на рамково споразумение

07.12.2015 г.  Рамково споразумение № ОП-100/2015 г. от 04.12.2015 г.

07.12.2015 г. Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата

 

 

Debug: ??x??