БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, открива открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за персонала на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от четири години”. Процедурата е открита с уникален номер 01558-2015-0004 в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

 

Решение №7/14.07.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществената поръчка

 Документация за участие:

1. Документация за участие .

 

26.08.2015 г.

Съобщение

 

04.09.2015 г.

Протокол № 1/25.08.2015 г. и Протокол № 2/01.09.2015 по чл. 72 от ЗОП

Решение №3/04.09.2015 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за класиране на участниците и определяне на потенциални изпълнители в открита процедура за сключване на рамково споразумение

19.10.2015 г.

Рамково споразумение № ОП-82/2015 г. от 07.10.2015 г.

19.10.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата

 

Debug: ??x??