Решение № 18 / 30.10.2017г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за откриване на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части от предавателния механизъм на електрически локомотиви серия 40, за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от една година”, делима на 5 обособени позиции

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2017-0018
  1.  Решение № 18 / 30.10.2017 за откриване на процедура- публикувано на 01.11.2017 г.

2. Обявление за поръчка - комунални услуги - публикувано на 01.11.2017 г.

3. Документация за участие - публикувано на 02.11.2017 г.

4. Технически изисквания.

5. Спецификация резервни части.

6. Чертеж резервни части.

7. Разяснение из.№02-05-1073/09.11.2017г.

8. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 15.11.2017 г.

9. Протокол № 1 публикуван на 12.12.2017 г.

10. Протокол № 2 публикуван на 10.01.2018 г.

11. Съобщение за отваряне на ценови предложения публикувано на 10.01.2018 г.

12. Протокол № 3 публикуван на 22.01.2018 г.

13.Доклад по чл.103, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.60 от ППЗОП - публикуван на 22.01.2018 г.

14. Решение № 2/22.01.2018 г. публикувано на 22.01.2018 г.

15. Решение №3 за прекратяване на обособена позиция №1 от 22.02.2018 г. - публикувано на 22.02.2018 г.

16. Договор 01-04-19/14.03.2018 г. за обособени позиции №3 и №4 - публикуван на 28.03.2018 г.

17.Договор 01-04-21/16.03.2018 г. за обособени позиции № 2 и № 5 - публикуван на 28.03.2018 г.

18. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 28.03.2018 г.

19. Обявление за приключил договор 01-01-19/14.03.2018 - публикувано на 13.12.2018 г.

20. Обявление за приключил договор 01-04-21/16.03.2018 - публикувано на 13.12.2018 г.

 

 

 

Debug: ??x??