С Решение № 3 / 11.02.2020г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на правоимащия персонал на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Лятно работно облекло; Обособена позиция № 2 – Зимно специално работно облекло

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е
 01558-2020-0003
Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 05.03.2020 г., 16:45 часа.Отваряне на офертите на публично заседание на 06.03.2020г., в 14:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

1. Решение за откриване на процедурата № 3/11.02.20 г., публикувано на 11.02.20 г.;

2. Обявление за поръчка - комунални услуги, публикувано на 11.02.20 г.;

3. Указания за подготовка на офертите, публикувано на 11.02.20 г.;

4. Приложение № 1 - Техническа спецификация на работно и специално работно облекло за нуждите на "БДЖ- Товарни превози" ЕООД;

5. Образци;

6. Приложение № 3 - Методика за оценка на офертите;

7. Проект на договор;

8. Електронен единен европейски документ /еЕЕДОП/

9. Разяснения на основание чл. 180 от ЗОП, публикувани на 14.02.20 г.

10. Разяснения на основание чл. 180 от ЗОП, публикувани на 27.02.20 г.

11. Съобщение на основание чл. 53 от ППЗОП, публикувано на 02.03.20 г.

12. Разяснения на основание чл. 180 от ЗОП, публикувани на 02.03.20 г.

13. Протокол № 1,публикуван на 13.04.20г.

14. Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП - публикувано на 29.05.20 г.

15. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП с приложения, публикуван на 30.06.20 г.

16. Решение № 4/30.06.20 г. за класиране и определяне на изпълнител по всяка една обособена позиция, публикувано на 30.06.20 г. ;

Договор № 01-04-34/13.04.2021г. за обособена позиция № 1, публикуван на 27.04.2021г.;

Договор № 01-04-33/13.04.2021г. за обособена позиция № 2, публикуван на 27.04.2021г.;

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 27.04.2021г.;

Допълнително споразумение към договор № 01-04-34/13.04.2021г., публикувано на 11.05.2021г.;

Обявление за изменение, публикувано на 11.05.2021г.;

Допълнително споразумение към договор № 01-04-33/13.04.2021г., публикувано на 11.05.2021г.;

Обявление за изменение, публикувано на 11.05.2021г.;

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 16.11.2021г.;

Допълнително споразумение към договор № 01-04-33/13.04.2021г., публикувано на 18.01.2022г.;

Обявление за изменение, публикувано на 18.01.2022г.;

Обявление за приключване на договор № 01-04-33/13.04.2021г., публикувано на 17.05.2022г.

 

 

 

Debug: ??x??