С Решение № 1/ 28.01.2020г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри процедура на пряко договаряне по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка, отвеждане и пречистване на питейна вода за обектите, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за срок от три години".

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2020-0001

 

 1.  Решение № 1 /28.01.2020г. за откриване на процедура - публикувано на 28.01.2020г.
 2. Договор ОП -05/15.04.2020г с "ВиК Дупница" ЕООД - публикувано на 29.04.2020г.
 3. Договор ОП - 04/14.04.2020г. с "ВиК Монтана" ЕООД - публикувано на 29.04.2020г. 
 4. Договор ОП - 03/14.04.2020г. с "ВиК София" ЕООД - публикувано на 29.04.2020г. 
 5. Договор ОП - 02/14.04.2020г. с "ВиК Перник" ЕООД - публикувано на 29.04.2020г.
 6. Договор 7/23.03.2020г. с "ВиК Русе" ЕООД - публикувано на 29.04.2020г.
 7. Договор 8/01.04.2020г. с "ВиК Плевен" ЕООД - публикувано на 29.04.2020г.
 8. Договор 2750/25.03.2020г. с "ВиК Шумен" ЕООД - публикувано на 29.04.2020г.
 9. Обявление възложена поръчка - комунални услуги - публикувано на 29.04.2020г.
 10. Договор ОП - 06/28.04.2020г. с "ВиК Враца" ООД - публикувано на 20.05.2020г. 
 11. Договор № 10 /04.05.2020г. с ""ВиК Йовковци" ООД В. Търново - публикувано на 20.5.2020г.
 12. Обявление възложена поръчка - комунални услуги - публикувано на 20.05.2020г.
 13. Договор № 15 /02.06.2020г. с "ВИК Варна" ООД - публикувано на 18.06.2020г.
 14. Обявление възложена поръчка - комунални услуги - публикувано на 18.06.2020г.

 

Debug: ??x??