С Решение № 1/ 28.01.2020г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри процедура на пряко договаряне по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка, отвеждане и пречистване на питейна вода за обектите, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за срок от три години".

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2020-0001

 

  1.  Решение № 1 /28.01.2020г. за откриване на процедура - публикувано на 28.01.2020г.

 

Debug: ??x??