С Решение №10/05.09.19г. на Управителя на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на работни обувки, цели, за правоимащия персонал на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) с уникален номер на поръчката (УНП) - 01558-2019-0010

Краен срок за предоставяне на оферти - до 16:45 ч; на    27.09.2019 г.,

Публично заседание за отваряне на офертите - в 14 ч. на 30.09.2019 г.,

 1. Решение №10/05.09.19 г. за откриване на процедура.
 2. Обявление за поръчка-комунални услуги.
 3. Указания за подготовка на оферта
 4. Техническа спецификация
 5. Методика
 6. Проект на договор
 7. Образци на документи
 8. ЕЕДОП
 9. Протокол №1,публикуван на 07.10.2019г.
 10. Съобщение на основание чл.57, ал. 3 от ППЗОП,публикувано на 25.10.19г.
 11. Протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП с приложения, публикувано на 30.12.19 г.
 12. Решение № 17/30.12.19 г.,публикувано на 30.12.19 г.
 13. Договор 01-4-10/31.01.20 г., публикувано на 11.02.20 г.
 14. Обявление за възложена поръчка , комунални услуги, публикувано на 11.02.20 г.
 15. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 04.06.2021г.
Debug: ??x??