С Решение № 23/24.11.2017 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 200 броя триещи вложки за еластични плъзгалки за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД”, по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2017-0023

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 05.12.2017 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 06.12.2017 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

  1. Решение № 23/24.11.2017 год. за откриване на процедура
  2. Покана за участие № 01-25-4-1/24.11.2017 г.
  3. Техническа спецификация за производство и доставка на вложки триещи за еластични опори за талиги БТ-6 – Приложение № 1 и образец на декларация за съответствие
  4. Образци - от Приложение № 2 до Приложение № 10
  5. Проект на договор - Приложение № 11

21.12.2017 г.: Протокол № 1/06.12.2017 г. от работата на комисията

16.01.2018 г.: Протокол № 2/16.01.2018 г.

16.01.2018 г.:Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

01.02.2018 г.: Доклад по чл. 60 от ППЗОП с протокол от преговорите

01.02.2018 г.: Решение № 4/31.01.2018 г. за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка

16.03.2018 г. Сключен договор № 01-04-18/2018 г. от 09.03.2018 г. с КОЛОВАГ АД

16.03.2018 г. Обявление за възложена поръчка

19.12.2018 г. Обявление за приключил договор № 01-04-18/2018 г. от 09.03.2018 г.

Debug: ??x??