С Решение № 22/24.11.2017 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открито публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:„Доставка на сушени дъски бичени от иглолистна дървесина с размери: 50х170-250х3000 мм и 70х170-250х3000 мм за ремонт на товарни вагони в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”.

 

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2017-0022

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 15.12.2017 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 18.12.2017 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

 1. Решение № 22/24.11.2017 г. 
 2. Обявление за поръчка
 3. Указания към участниците
 4. Приложения
 5. Съобщение за промяна на часа на отваряне на офертите от 27.11.2017 г.
 6. Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 21.12.2017 г.
 7. СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови параметри, публикувано на 21.12.2017 г.
 8. Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 12.01.2018 г.
 9. Протокол от работата на комисията от 10.01.2018 публикуван на 12.01.2018 г.
 10. Решение № 1 за определяне на изпълнител публикувано на 12.01.2018 г.
 11. Договор № 01-04-10(15.02.2018) - публикуван на 20.02.2018 г.
 12. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 20.02.2018 г.
 13. Анекс от 15.08.2018 г. - публикуван на 11.09.2018 г.
 14. Обявление за изменение на договор № 01-04-10/2018 г. - публикуван на 11.09.2018 г.
 15. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикуван на 06.12.2018г.
Debug: ??x??