„Доставка на съединителни въздушни ръкави за локомотиви и товарни вагони, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, необходими за едногодишен период”, делима на 8 (осем) обособени позиции, открита с Решение № 25/30.09.2014 г. на управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, Решението и Обявлението са с уникален номер 01558-2014-0025 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, която е публикувана на сайта им с дата: 30.09.2014 г.

 

Съдържание:

 

 

Документи за участие:

1.Решение за откриване на процедурата № 25/30.09.2014 г.

2.Обявление за обществената поръчка.

 

Приложения:

1.Указания към кандидатите за подготовка на заявлението и офертата;

2.Приложение № 1 – Образец на Заявление;

3.Приложение № 2 – Спецификация;

4.Приложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9;

5.Приложение № 4 – Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

6.Приложение № 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

7.Приложение № 6 – Технически изисквания за доставка на съединителни въздушни ръкави – комплект за Локомотиви и товарни вагони на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД;

Приложение C;

 

Приложение D;

 

Приложение PLS;

 

8.Приложение № 7 – Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

9.Приложение № 8 – Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

10.Приложение № 9 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

11.Приложение № 10 – Проект на договор;

12.1.Образци на Първоначални оферти 11.1.;

12.2.Образци на Първоначални оферти 11.2.;

12.3.Образци на Първоначални оферти 11.3.;

12.4.Образци на Първоначални оферти 11.4.;

12.5.Образци на Първоначални оферти 11.5.;

12.6.Образци на Първоначални оферти 11.6;

12.7.ДОбразци на Първоначални оферти 11.7.;

12.8.Образци на Първоначални оферти 11.8.;

13.1.Образци на Първоначални ценова оферти 12.1.;

13.2.Образци на Първоначални ценова оферти 12.2.;

13.3.Образци на Първоначални ценова оферти 12.3.;

13.4.Образци на Първоначални ценова оферти 12.4.;

13.5.Образци на Първоначални ценова оферти 12.5.;

13.6.Образци на Първоначални ценова оферти 12.6;

13.7.Образци на Първоначални ценова оферти 12.7.;

13.8.Образци на Първоначални ценова оферти 12.8.;

Протокол № 1 от 05.11.2014 г.

Решение № 3 от 01.03.2017 г., публикувано на 01.03.2017 г.

 

Debug: ??x??