С Решение № 2/15.01.2019 г. на Управителя на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на съединителни въздушни ръкави /комплект с муфа, накрайник и скоби/ за главен и спомагателен въздухопровод на локомотиви и товарни вагони и съединителни маркучи за въздухопровод между кош и талиги на локомотиви серии 40, 06, 07 и 55”, делима на 3 обособени позиции

 

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2019-0001Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 05.02.2019 г., 16:45 часа.Отваряне на офертите на публично заседание на 07.02.2019 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

1.Решение №2/15.01.2019 г.

2.Обявление за поръчка - комунални услуги

3.Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата за участие

4. еЕЕДОП

5.Образци

6.Техническа спецификация за доставка на съединителни въздушни ръкави /комплект с муфа, накрайник и скоби/ за главен и спомагателен въздухопровод на локомотиви и товарни вагони и съединителни маркучи за въздухопровод между кош и талиги на локомотиви серии 40, 06, 07 и 55 - Приложение № 1

7.Технически изисквания за доставка на съединителни въздушни ръкави /комплект с муфа, накрайник и скоби/ за главен и спомагателен въздухопровод на локомотиви и товарни вагони и съединителни маркучи за въздухопровод между кош и талиги на локомотиви серии 40, 06, 07 и 55 - Приложение № 2

8. Минимални изисквания към участниците

9. Протокол 1 от 07.02.2019г. - публикувано на 15.02.2019г.

10.Протокол 2 от 28.02.2019 г. - публикуван на 08.04.2019 г.

11. Обобщен протокол от работата на комисията - публикуван на 08.04.2019 г.

12. Решение за прекратяване №3/05.04.2019 г. - публикувано на 08.04.2019 г.

13. Обявление за прекратена процедура публикувано на 24.04.2019 г.

Debug: ??x??