С Решение № 21/02.12.2016 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открита процедура (публично състезание) по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, делима на 14 обособени позиции.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2016-0017
Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 23.12.2016 г. 09.01.2017 г., 16:45 часа.
Отваряне на офертите на публично заседание на 29.12.2016 г., 09:30 часа 10.01.2017 г., в 15:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

Документацията съдържа:

 1. Решение № 21/02.12.2016 г. за откриване на процедура;
 2. Обявление за поръчка - комунални услуги, публикувано в РОП към АОП с ID:760896
 3. Указания към участниците за подготовка на офертата;
 4. „Спецификация за доставка на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период” - Приложение № 1;
 5. Проект на договор - Приложение № 2;

Образци:

 1. Опис на представените документи - Приложение №3;
 2. Образец на техническо предложение за обособени позиции от № 1 до № 14 - Приложения №№ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 и 4.14;
 3. Образец на ценово предложение за обособени позиции от № 1 до № 14 - Приложение №№ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 и 5.14;
 4. Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП - Приложение № 6;
 5. Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ - Приложение №7;
 6. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици — Приложение №8;
 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл.101, ал.11 от ЗОП - Приложение №9;
 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение №10;

  Разяснение № 02-08-825/09.12.2016 г. на основание чл. 180, ал.2 от ЗОП,публикувано на 09.12.2016 г.

Разяснение № 35-00-978/16.12.2016г. на основание чл. 180, ал.2 от ЗОП, публикувано на 16.12.2016г.

Решение № 3/28.12.2016 г. за удължаване срока за получаване на оферти, публикувано на 28.12.2016 г.

Протокол № 1/10.01.2017 г. от работата на комисията, публикуван на 24,01.2017 г.

Протокол №2/06.02.2017 г. от работата на комисията, публикуван на 14.02.2017 г.

Протокол № 3/22.02.2017 г. и от 24.03.2017 г. от работата на комисията, публикуван на 30.03.2017 г.

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, публикувано на 30.03.2017г.

Протокол № 4/05.04.2017 г. от работата на комисията, публикуван на 18.04.2017 г.

Протокол от 13.04.2017 г. на основание чл.181, ал.4 от ЗОП, публикуван на 20.04.2017 г.

Решение № 4/20.04.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка по обособени позиции, публикувано на 20.04.2017 г.

Решение № 3/20.04.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за прекратяване на процедурата по обособени позиции, публикувано на 20.04.2017 г.

Обявление - резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка, публикувано на 17.05.2017 г.

дата 08.06.2017 г.: Договор № 01-04-27/02.06.2017 г., сключен с "ГАЛДИ" ООД

дата 08.06.2017 г. : Договор № 01-04-28/02.06.2017 г., сключен с "ИТТ-България" ЕООД

дата: 03.07.2017 г.: Обявление за възложена поръчка

дата: 04.10.2017 г.: Обявление за изпълнение на договор № 01-04-27/02.06.2017 г.

дата: 04.10.2017 г.: Обявление за изпълнение на договор № 01-04-28/02.06.2017 г.

 

Debug: ??x??