Доставка на система за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата енергия на борда на железопътните превозни средства, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД”. Процедурата на договаряне с обявление по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с горепосочения предмет е открита с Решение № 10/05.10.2015г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01558-2015-0007

 

 

Решение № 10/05.10.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчкаспециални сектори

Техническа спецификация за доставка на системи за търговско измерване и дистанционно отчитане на енергията на борда на железопътните превозни средства, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, съгласно БДС EN 50463 - х:2012

Документация за участие

Протокол № 1, Протокол № 2, Протокол № 3 - публикувани на 20.01.2016 г.

26.02.2016 г.

Протокол № 4/01.02.2016 г. от работата на комисията

Решение № 1/26.02.2016 г. и Решение № 2/26.02.2016 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за прекратяване на процедурата

 

21.03.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие

Debug: ??x??