С решение № 9/29.08.2019 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за талига БТ-6 - вложки за централен лагер, притискачи, втулки за притискачи, твърди плъзгалки, Т – ограничител, обици и цапфи за ремонт на товарни вагони, за едногодишен период”. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки ( РОП) към Агенцията за обществени поръчки ( АОП ) е 01558-2019-0009.

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) с уникален номер на поръчката (УНП) - 01558-2019-0009.

Краен срок за предоставяне на оферти - до 16:45 ч; на 20.09.2019 г.,

Публично заседание за отваряне на офертите - в 10:00 ч. на 24.09.2019 г.,

  1. Решение № 9/29.08.2019 г. за откриване на процедура (ID:930627 в РОП на АОП);
  2. Обявление за поръчка - комунални услуги (ID: 930629 в РОП на АОП);

Документация:

3. Указания за подготовка на оферта;

4. Техническата спецификация за производство и доставка на твърди странични плъзгалки за талига БТ-6 ­ - Приложение № 1.1;

5.Техническата спецификация за производство и доставка на обици за талиги БТ-6 (Y25Cs) ­ - Приложение № 1.2;

6.Техническата спецификация за производство и доставка на притискач и втулка за притискач на талиги БТ-6 (Y25Cs) - ­ Приложение № 1.3;

7.Техническата спецификация за производство и доставка на ограничител (Т-образна планка) за талига БТ6 - ­ Приложение № 1.4;

8. Техническата спецификация за производство и доставка на цапфи за талиги БТ-6 (Y25Cs) ­ - Приложение № 1.5;

9.Образци от Приложение № 2 до Приложение № 6 (образци на технически предложения за обособени позиции №2, №3, №4, № 5 и № 6 (Приложение №№ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5), образци на ценови предложения за обособени позиции №2, №3, №4, № 5 и № 6 (Приложение №№ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5), образец на декларация за съответствие (Приложение № 4), образец на опис на представените документи, съдържащи се в офертата((Приложение № 5) и образец на еЕдинен европейски документ за обществени поръчки ((Приложение № 6))

10.Методика за определяне на комплексната оценка на офертите - Приложение № 7;

11. Проект на договор - Приложение № 8;

Документи, които се предоставят от определения/те за изпълнител участник/ци преди сключване на договор/и:

12. Образец на Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 9;

13. Образец на Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) ­ - Приложение № 10;

Разяснения изх.№ 01-25-5-3 от 13.09.2019г., публикувани на 13.09.2019г.

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, публикувано на 25.10.2019г.

Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП с приложения, публикуван на 20.12.2019 г.

Решение № 16/20.12.2019 г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка по обособени позиции, публикувано на 20.12.2019 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 24.01.2020 г.

Договор № 01-04-7/20.01.2020 г. с "ГИШАН" ЕООД, публикуван на 24.01.2020 г.

Договор № 01-04-8/20.01.2020 г. с "КА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, публикуван на 24.01.2020 г.

Обявление за приключил договор № 01-04-7/20.01.2020 г. с "ГИШАН" ЕООД, публикуван на 23.06.2020 г.

Обявление за приключил договор № 01-04-7/20.01.2020 г. с "КА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, публикуван на 30.06.2021 г.

 

 

 

 

 

Debug: ??x??