С Решение № 21/13.11.2017 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открито публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР"(тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тпс на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за 2017 година.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2017-0021

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 04.12.2017 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 05.12.2017 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

  1. Решение № 21/13.11.2017 г. за откриване на процедура;
  2. Обявление за поръчка - комунални услуги;
  3. Указания към участниците за подготовка на офертата;
  4. Техническа спецификация и технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. - Приложение № 1;
  5. Проект на договор - Приложения № 2;
  6. Образци от Приложение № 3 до Приложение № 10 включително

17.11.2017 г.: Разяснение № 01-23-11-3/17.11.2017 г. на основание чл. 180, ал.2 от ЗОП

06.12.2017 г.Протокол № 1 от работата на комисията

24.01.2018 г. Протокол № 2 от работата на комисията

06.02.2018 г. Протокол № 3 от работата на комисията

26.02.2018 г. Протокол № 4 от работата на комисията

21.03.2018 г. Протокол № 5 от работата на комисията

21.03.2018 г. Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

30.03.2018 г. Протокол № 6 от работата на комисията

30.03.2018 г. Протокол на основание чл.181, ал.4 от ЗОП

30.03.2018 г. Решение № 10/30.03.2018 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции

11.05.2018 г. Обявление за възложена поръчка

11.05.2018 г. Договор № 01-04-40/2018 г. от 04.05.2018 г. с приложения

11.05.2018 г. Договор № 01-04-42/2018 г. от 08.05.2018 г. с приложения

24.04.2019 г. Обявление за приключване на договор № 01-04-40/2018 г. от 04.05.2018 г.

25.04.2019 г. Обявление за изменение на информацията в обявлението за възложена поръчка

25.04.2019 г.Обявление за приключване на договор № 01-04-42/2018 г. от 08.05.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debug: ??x??