С Решение № 2/06.02.2017 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открита процедура (публично състезание) по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:„Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на планираните вагони през 2017 г.”, делима на 6 обособени позиции.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2017-0002

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 27.02.2017 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 02.03.2017 г., в 09:30 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

Документацията съдържа:

  1. Решение № 2/06.02.2017 г. за откриване на процедура;
  2. Обявление за поръчка - комунални услуги;
  3. Указания към участниците за подготовка на офертата;
  4. Техническа спецификация за производство и доставка на вложки за централен лагер – Приложение № 1;
  5. Техническа спецификация за производство и доставка на вложки триещи за еластични опори за талиги БТ-6 – Приложение № 2;
  6. Техническа спецификация за производство и доставка на притискач и втулка за притискач на талиги БТ-6 (Y25Cs) – Приложение № 3;
  7. Техническа спецификация за производство и доставка на ограничител (Т-образна планка) за талига БТ-6 – Приложение № 4;
  8. Проект на договор за обособени позиции от № 1 до № 6 - Приложения № 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6;
  9. Образци от Приложение № 6 до Приложение № 14
  10. Образец на декларация за съответствие към Приложение № 1 (1.3), към Приложение № 2 (2.2), към Приложение № 3 (3.5) и към Приложение № 4.

Протокол № 1/02.03.2017 г., публикуван на 13.03.2017 г.

Протокол № 2/21.03.2017 г., публикуван на 05.04.2017 г.

Протокол № 3/18.04.2017 г., публикуван на 26.04.2017 г.

Протокол № 4/27.04.2017 г., публикуван на 28.04.2017 г.

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, публикувано на 28.04.2017 г.

Протокол № 5/04.05.2017 г., публикуван на 21.07.2017 г.

Протокол на основание чл.181, ал.4 от ЗОП, публикуван на 21.07.2017 г.

Решение № 6/21.07.2017 г. за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 3, публикувано на 21.07.2017 г.

Решение № 9/21.07.2017 г. за отстраняване, класиране и определяне на изпълнители по обособени позиции, публикувано на 21.07.2017 г.

Обявление - прекратяване на обособена позиция № 3 „Доставка на 200 броя триещи вложки за еластични плъзгалки за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД”, публикувано на 09.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 31.08.2017 г.

31.08.2017 г. 22:09:12: Договор № 01-04-62/09.08.2017г. със Симекс-Транс ЕООД

31.08.2017 г. 22:10:59:Договор № 01-04-63/09.08.2017г. със Симекс-Транс ЕООД

31.08.2017 г. 22:12:52: Договор № 01-04-64/10.08.2017г. с Ка-Инженеринг ЕООД

31.08.2017 г. 22:16:41: Договор № 01-04-65/10.08.2017г. с Ка-Инженеринг ЕООД

31.08.2017 г. 23:00:09: Договор № 01-04-73/30.08.2017 г. с "Авторемонтни заводи" АД

дата: 09.01.2018 г.: Обявление за приключил договор № 01-04-65/10.08.2017 г.

дата: 09.01.2018 г.:Обявление за приключил договор № 01-04-73/30.08.2017 г.

дата: 26.01.2018 г.: Обявление за приключил договор № 01-04-64/10.08.2017 г.

дата: 19.02.2018 г.: Обявление за за приключил договор № 01-04-62/09.08.2017 г.

дата: 20.02.2018 г.: Обявление за за приключил договор № 01-04-63/09.08.2017 г.

Debug: ??x??