С Решение № 10/11.08.2017 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри процедура (публично състезание) по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2017-0010

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 01.09.2017 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 04.09.2017 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

 

  1. Решение № 10/11.08.2017 г. за откриване на процедура
  2. Обявление за поръчка - комунални услуги
  3. Указания към участниците за подготовка на офертата
  4. Техническа спецификация и технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. - Приложение № 1
  5. Проект на договор - Приложения № 2
  6. Образци от Приложение № 3 до Приложение № 10 вкл.

Разяснение № 01-23-6-2/21.08.2017 г. на основание чл. 180, ал.2 от ЗОП, публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 7/29.08.2017 г. за прекратяване на процедурата, публикувано на 29.08.2017 г.

13.09.2017 г. 16:00:46: Обявление  - прекратяване на обществена поръчка

 

Debug: ??x??