С Решение № 15 от 23.10.2018г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание с предмет:„Доставка на работни обувки – прахо и искрозащитни, за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД ”

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки ( РОП) към Агенцията за обществени поръчки ( АОП ) е 01558-2018-0015Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 14.11.2018г.. 16:45 часаОтваряне на офертите на публично заседание на 16.11.2018г.,14:00 часа, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3

1. Решение ID № 874719

1.1 Решение № 15/23.10.2018 г.

2. Обявление за поръчка комунални услуги

3.Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата

4. еЕЕДОП

5. Образци

6. Проект на договор

7. Техническа спецификация

8.Разяснения изх. № 01-23-11/07.11.18 г., публикувани на 07.11.18 г.

9. Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, публикувано на 02.01.2019 г.

10. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП с приложенията,публикуван на 21.01.2019 г.

11. Решение №2/18.01.19 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител, публикувано на 21.01.2019 г.

12. Договор 01-04-10/28.02.19 г., публикувано на 14.03.19г.

13. Техническо предложение - заличена информация на основание чл.102 от ЗОП,публикувано на 14.03.19 г.

14. Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 14.03.19 г.

15. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 30.12.19 г.

 

Debug: ??x??