Доставка на природен газ за отопление на Локомотивните депа Русе и Бургас и Вагоноремонтен цех Мездра при "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, чрез ежегодно заявяване на необходимите количества природен газ за период от три години, делима на три обособени позиции. Процедурата е публикувана в РОП към АОП с УНП 01558-2017-0006

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2017-0006

Решение за откриване на процедурата № 6 от 24.04.2017г. 

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 21.07.2017 г.

Договор № 01-04-51 (CNT-120698) от 01.07.2017 г. сключен с "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД за доставка наприроден газ за отопление за Локомотивно депо Русе. публикувано на 21.07.2017 г.

Договор № 01-04-52 (CNT-121038) от 01.07.2017 г. сключен с "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД за доставка наприроден газ за отопление за Вагоноремонтен цех Мездра. публикувано на 21.07.2017 г.

Договор № 01-04-53 (CNT-120806) от 01.07.2017 г. сключен с "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД за доставка наприроден газ за отопление за Локомотивно депо Бургас. публикувано на 21.07.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 01-04-52/01.07.2017г., публикувано на 31.08.2020г.

 

Debug: ??x??