С решение № 16/23.10.2018г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за ходовата част на електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период".Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки ( РОП) към Агенцията за обществени поръчки ( АОП ) е 01558-2018-0016.

 

1.Решение за откриване на процедура № 16/23.10.2018г.;

1.1 Сканирано решение за откриване на процедура № 16/23.10.2018г.

2. Обявление за поръчка - комунални услуги;

3. Техническа спецификация за доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период – Приложение № 1;

4. Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 2;

5. Чертежи на металогумени пакети и сайлентблокове, съгласно Техническата спецификация за доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период - Приложение № 3;

6. Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата за участие. Образци - Приложение № 1- Приложение № 7;

7. еЕЕДОП - Приложение № 2;

8. Проект на договор - Приложение № 6.

9. Протокол № 1 от 29.11.2018 г.- публикуван 20.12.2018 г.

10. Протокол № 2 от 03.01.2019 - публикуван 11.01.2019 г.

12.Съобщение за отваряне на цени - публикувано на 11.01.2019 г.

13.Протокол № 3 от 17.01.2019 г. - публикуван на 04.02.2019 г.

14. Доклад - публикуван на 04.02.2019 г.

15. Решение за избор на изпълнител - публикувано на 04.02.2019 г.

16.Договор за обособени позиции 2,3,4,5,6,7,8,9 от 15.03.2019 г.-публикуван на 02.04.2019 г.

17.Договор за обособена позиция 1 от 15.03.2019 г. - публикуван на 02.04.2019 г.

18. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 02.04.2019 г.

19. Обявление за приключил договор обособена позиция 1 - публикувано на 01.10.2019 г.

20.Обявление за приключил договор обособени позиции 2,3,4,5,6,7,8 и 9 - публикувано на 25.10.2019 г.

Debug: ??x??