С Решение № 22/21.12.2018г. на Управителя на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лични предпазни средства за персонала от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”

 

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е
 01558-2018-0022
Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 16.01.2019 г., 16:45 часа.Отваряне на офертите на публично заседание на 17.01.2018 г., в 14:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

1. Решение № 22/ 21.12.2018 г.

2. Обявление за поръчка - комунални услуги

3. Условия за участие и указания към участниците за подготовка на офертата

4. Техническа спецификация за доставка на лични предпазни средства

5. Договор - проект - Приложение № 3

6. електронен Единен европейски документ за обществени поръчки - еЕЕДОП

 7. Образци

8. Протокол №1 от 17.01.19г., публикуван на 05.02.2019 г.

9. Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, публикувано на 25.02.19 г.

10. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП с приложения, публикуван на 20.03.19 г.

11. Решение №7/20.03.19 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител, публикувано на 20.03.19 г.

12. Договор № 01-04-26/22.05.19 г., публикуван на 29.05.19 г.

13. Обявление за възложена поръчка- комунални услуги, публикувано на 29.05.19 г.

14. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 16.06.2021г.

15. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 12.07.2021г.

Debug: ??x??