С Решение № 22/21.12.2018г. на Управителя на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лични предпазни средства за персонала от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”

 

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е
 01558-2018-0022
Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 16.01.2019 г., 16:45 часа.Отваряне на офертите на публично заседание на 17.01.2018 г., в 14:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

1. Решение № 22/ 21.12.2018 г.

2. Обявление за поръчка - комунални услуги

3. Условия за участие и указания към участниците за подготовка на офертата

4. Техническа спецификация за доставка на лични предпазни средства

5. Договор - проект - Приложение № 3

6. електронен Единен европейски документ за обществени поръчки - еЕЕДОП

 7. Образци

8. Протокол №1 от 17.01.19г., публикуван на 05.02.2019 г.

9. Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, публикувано на 25.02.19 г.

10. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП с приложения, публикуван на 20.03.19 г.

11. Решение №7/20.03.19 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител, публикувано на 20.03.19 г.

12. Договор № 01-04-26/22.05.19 г., публикуван на 29.05.19 г.

13. Обявление за възложена поръчка- комунални услуги, публикувано на 29.05.19 г.

Debug: ??x??