С решение № 25/19.12.2017г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открита процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ – Товарни превози" ЕООД за едногодишен период"

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2017-0025

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 12.01.2018 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 16.01.2018 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

1. Решение № 25/19.12.2017г. за откриване на обществената поръчка;

2. Обявление за поръчка-комунални услуги;

3. Документация за участие, указания към участниците и образци към документацията;

4. Спецификация за доставка на оригинални консумативи за офис техника – Приложение № 1;

5. Спецификация за доставка на съвместими консумативи за офис техника – Приложение № 2;

6. Технически изисквания за доставка на консумативи за офис техника – Приложение № 3;

7. Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществената поръчка с предмет: ,,Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период” – Приложение № 4.

Разяснения по условията на обществената поръчка по реда на чл. 180 от ЗОП, публикувано на 05.01.2018г.

Протокол № 1/16.01.2018г. от работата на комисията, публикуван на 26.01.2018г.

Протокол № 2/07.02.2018г. от работата на комисията, публикуван на 13.02.2018г.

Протокол № 3/22.02.2018г. от работата на комисията, публикуван на 01.03.2018г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения, публикувано на 01.03.2018г.

Протокол № 4 от 07.03.2018г., публикуван на 27.03.2018г.

Протокол № 5/04.04.2018г., публикуван на 14.05.2018г.

Обобщен протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите от комисията, публикуван на 15.06.2018г.

Протокол № 6/15.06.2018г., публикуван на 20.06.2018г.

Протокол № 7/29.06.2018г., публикуван на 16.07.2018г.

Протокол № 8/27.07.2018г., публикуван на 15.08.2018г.

Протокол №9/28.08.2018г., публикуван на 21.09.2018г.

Протокол № 10/17.09.2018г., публикуван на 05.10.2018г.

Обобщаващ протокол от 28.09.2018г., публикуван на 05.10.2018г.

Решение №5/05.10.2018г. за прекратяване на процедурата, публикувано на 05.10.2018г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, публикувано на 17.10.2018г.

Debug: ??x??