„Доставка на комуникационно оборудване" открита с Решение № 26/06.11.2014 г. на Управителя на "БДЖ -Товарни превози" ЕООД, Решението и Обявлението са с уникален номер 01558-2014-0026 в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

08.12.2014 г

Решение за прекратяване на процедурата 24/08.12.2014 г., качено на 08.12.2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Документи за участие:

1.Решение № 26/06.11.2014 г. за откриване на процедурата.

2.Обявление за обществена поръчка.

3.Условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП и указания към кандидатите за подготовка на оферта.

2. Документация за открита процедура, съдържаща

2.1.Общо Решение на Възложителите по чл.8, ал.6 от ЗОП.

2.2.Техническо задание - Приложение № 1.

2.3.Списък на доставките по чл. 51, ал. 1, т. 1 - Приложение № 2.

2.4.Декларация по чл.47, ал.9 - Приложение 3.

2.5.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 -Приложение № 4.

2.6.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 -Приложение № 5.

2.7.Банкова Гаранция за участие - Приложение № 6.

2.8.Декларация по закона за икономически и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение №7.

2.9.Образец на Оферта - Приложение № 8.

2.10.Спецификация - Приложение № 8.1.

2.11.Образец на ценова оферта – Приложение № 9.

2.12.Банкова Гаранция за изпълнение - Приложение №10

2.13.Проект на договор - Приложение 11.

2.14.Декларация за приемане условията на проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 - Приложение №12.

Debug: ??x??