С Решение № 11/ 12.06.2020г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открито публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на хартии, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ - Товарни превози ЕООД за едногодишен период, делима на 2 обособени позиции”, както следва: обособена позиция № 1 – „Доставка на хартии, хартиени изделия и канцеларски материали” и обособена позиция № 2 – „Доставка на консумативи за офис техника”.

 

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2020-0011

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 02.07.2020 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 03.07.2020г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

 

1.Решение за откриване на процедура, публикувано на 12.06.2020г.;

2.Обявление за поръчка, публикувано на 12.06.2020г.;

3.Спецификация за „Доставка на хартии, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД- Приложение № 1.1, публикувана на 12.06.2020г.;

4.Спецификация за „Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД- Приложение № 1.2, публикувана на 12.06.2020г.;

5.Технически изисквания за доставка на хартии, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период, делима на 2 обособени позиции- Приложение № 2,публикувани на 12.06.2020г.;

6.Методика и критерий за оценка на офертите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период, делима на 2 обособени позиции” - Приложение № 3, публикувана на 12.06.2020г.;

7.Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществената поръчка с предмет : „Доставка на хартии, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период, делима на 2 обособени позиции”- Приложение № 4, публикувани на 12.06.2020г.;

8.Проект на договор - Приложение № 5, публикуван на 12.06.2020г.;

9.Указания за документация, публикувани на 12.06.2020г.;

10.Опис на представените документи – Образец № 1, публикуван на 12.06.2020г.;

11.Образец за единния европейски документ за обществени поръчки / ЕЕДОП/ – Образец № 2, публикуван на 12.06.2020г.;

12.Техническо предложение – Образец № 3.2-3.3, публикувано на 12.06.2020г.;

13.Ценово предложение – Образец № 4.2-4.3, публикувано на 12.06.2020г.;

14.Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Образец № 5, публикувана на 12.06.2020г.;

15.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 6, публикувана на 12.06.2020г.;

16.Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - Образец № 7, публикувана на 12.06.2020г.;

Протокол № 1/03.07.2020г., публикуван на 04.08.2020г.

Съобщение от комисията за отваряне и оповестяване на ценовите предложения, публикувано на 02.09.2020г.

Протокол №2/11.08.2020г., публикуван на 25.09.2020г.

Протокол №3/08.09.2020г., публикуван на 25.09.2020г.

Протокол на основание чл.181,ал.4 от ЗОП, публикуван на 25.09.2020г.

Решение № 10/25.09.2020г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка, публикувано на 25.09.2020г.

Сключен договор № 01-04-77/27.10.2020г., публикуван на 17.11.2020г.

Сключен договор № 01-04-79/28.10.2020г., публикуван на 17.11.2020г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, публикувано на 17.11.2020г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 3.12.2021г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 23.12.2021г.

Debug: ??x??