Решение № 16/19.10.2017г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за откриване на открита процедура с предмет: "Доставка на еластични системи (металогумени пакети) за теглично-отбивачни съоръжения за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период, делима на 4 обособени позиции”.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2017-0016

1.Решение № 16/19.10.2017г. за откриване на открита процедура;

2. Обявление за откриване на открита процедура;

3. Указания към участниците за подготовка на офертата и образци към документацията;

4. Техническа спецификация за доставка на еластични системи за буфер с работен ход 105 мм, категория А по обособена позиция № 1- Приложение № 1А;

5. Техническа спецификация за доставка еластична система с размери Ø209х454 мм за буфер с работен ход 110 мм по обособена позиция № 2 - Приложение № 1В;

6. Техническа спецификация за доставка на еластични системи за буфер с работен ход 110 мм по обособена позиция № 3 - Приложение № 1С;

7. Техническа спецификация за доставка на еластични системи за тегличено съоръжение по обособена позиция № 4 - Приложение № 1D; 

8. Чертеж на буфер 105А - Приложение № 2;

9. Чертеж на буфер 110 - Приложение № 3;

10. Чертеж на теглично съоръжение - Приложение № 4;

11. Чертеж на металогумени пакети за буфер 105А - Приложение № 5;

 

12. Чертеж на металогумени пакети за буфер 110 - Приложение № 6;

13. Чертеж на металогумен пакет за тегличен апарат - Приложение № 7;

14. Спецификация за доставка на еластични системи за теглично-отбивачни съоръжения - Приложение № 8;

15. Декларация за съответствие – Приложение № 9.

Протокол № 1/27.11.2017г. от работата на комисията, публикуван на 06.12.2017г.

Протокол № 2/14.12.2017г. от работата на комисията, публикуван на 18.12.2017г.

Протокол № 3/09.01.2018г. от работата на комисията, публикуван на 24.01.2018г.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения, публикувано на 24.01.2018г.

Протокол № 4/29.01.2018г. от работата на комисията, публикуван на 09.02.2018г.

Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП от работата на комисията, публикуван на 09.02.2018г.

Решение № 1 /09.02.2018г. за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по об. позиция № 2, публикувано на 09.02.2018г.

Решение № 5/09.02.2018г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител, публикувано на 09.02.2018г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги за прекратяване на обособена позиция №2, публикувано на 21.02.2018г.

Сключен договор № 01-04-23/19.03.2018г., публикуван на 22.03.2018г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, публикувано на 29.03.2018г.

Обявление за приключил договор - публикувано на 10.04.2019 г.

 

Debug: ??x??