С Решение №8/28.08.2019 г. на Управителя на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри открита процедура публично състезание с предмет : „Доставка на челни въздухоспирателни кранове LH3 1 ¼" и LH3 1" (ляво и дясно изпълнение) за ПЖПС и съединителни въздушни ръкави (комплект с муфа, накрайник и скоби) за главен и спомагателен въздухопровод на локомотиви и товарни вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”, делима на 2 обособени позиции". Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки ( РОП) към Агенцията за обществени поръчки ( АОП ) е 01558-2019-0008

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) с уникален номер на поръчката (УНП) - 01558-2019-0008

1. Решение № 8/28.08.2019 г. за откриване на процедура (ID:930235 в РОП на АОП);

2. Обявление за поръчка - комунални услуги (ID:930236 в РОП на АОП);

3. Указания за подготовка на офертата - публикувани на 28.08.2019 г.

4.Техническа спецификация за доставка на челни въздухоспирателни кранове LH3 1 ¼" и LH3 1" (ляво и дясно изпълнение) за ПЖПС, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - Приложение № 1 - публикувана на 28.08.2019 г.;

5.Техническа спецификация за доставка на съединителни въздушни ръкави (комплект с муфа, накрайник и скоби) за главен и спомагателен въздухопровод на локомотиви и товарни вагони – Приложение № 2 - публикувана на 28.08.2019 г.;

6. Спецификация за доставка на съединителни въздушни ръкави /комплект с муфа, накрайник и скоби/ за главен и спомагателен въздухопровод на локомотиви и товарни вагони – Приложение 3 - публикувана на 28.08.2019 г.;

7.Минимални изисквания към участниците - Приложение № 4- публикувани на 28.08.2019 г.;

8. Методика за оценка на офртите - Приложение № 5 - публикувани на 28.08.2019 г.;

9.еЕЕДОП - публикуван на 28.08.2019 г.;

10. Образци

11. Проект на договор за доставка на челни въздухоспирателни кранове LH3 1 ¼" и LH3 1" (ляво и дясно изпълнение) за ПЖПС, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - публикуван на 28.08.2019 г.;

12. Проект на договор за доставка на съединителни въздушни ръкави (комплект с муфа, накрайник и скоби) за главен и спомагателен въздухопровод на локомотиви и товарни вагони - публикуван на 28.08.2019 г.

13. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - публикувано на 04.09.2019г.

14. Протокол № 1 от работата на комисията - публикуван на 30.09.2019 г.

15 Съобщение за отваряне на ценови предложения - публикувано на 30.09.2019 г.

16.Протокол № 2 от работата на комисията - публикуван на 11.12.2019 г.

17. Обобщаващ протокол - публикуван на 11.12.2019 г.

18. Решение № 15/11.12.2019 г. за избор на изпълнител - публикувано на 11.12.2019г.

19. Договор 01-04-1/02.01.2020 - за обособена позиция № 1 - публикуван на 10.01.2020 г.

20.Договор 01-04-2/02.01.2020 - за обособена позиция № 2 - публикуван на 10.01.2020 г.

21. Анекс към договор 01-04-2/02.01.2020 - публикуван на 10.01.2020 г.

22.Обявление за възложена поръчка - публикувано на 10.01.2020 г.

23. Обявление за приключил договор - 01-04-1/02.01.2020 г. за обособена позиция № 1- публикувано на 21.05.2020 г.

24. Обявление за приключил договор - 01-04-2/02.01.2020 г. за обособена позиция № 2- публикувано на 30.03.2021 г.

Debug: ??x??