Договаряне без предварителна покана за участие с предмет: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от пет години." Процедурата е публикувана в РОПкъм АОП с УНП 01558-2017-0012

1. Решение за откриване на процедура № 12 от 17.08.17г.;

2. Спецификация № 3 от 17.08.17г.;

3. Проект на договор;

4. Образци.

Решение № 9/03.10.2017г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за прекратяване на процедурата, публикувано на 03.10.2017г.;

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 16.10.17г.

Debug: ??x??