С Решение № 9/09.06.2020 г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открито публично състезание по ЗОП с предмет:„Доставка на акумулаторни батерии за локомотиви” от локомотивния парк на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, делима на 3 (три) обособени позиции УНП 01558-2020-0009

 

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2020-0009Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 09.07.2020 г., 16:45 часа.Отваряне на офертите на публично заседание на 10.07.2020г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

1.Решение за откриване на процедура - публикувано на 09.06.2020 г.

2.Обявление за поръчка - комунални услуги - публикувано на 09.06.2020 г.

3.Указания за подготовка на офертата - публикувани на 09.06.2020 г.

4. Техническа спецификация - Приложение № 1 - публикувана на 09.06.2020 г.

5 Технически изисквания за обособена позиция № 1 - Приложение № 2.1  - публикувани на 09.06.2020 г.

6.Технически изисквания за обособена позиция № 2 - Приложение № 2.3 - публикувани на 09.06.2020 г.

7.Технически изисквания за обособена позиция № 3 - Приложение № 2.5 - публикувани на 09.06.2020 г.

8. еЕЕДОП - Образец 2 - публикувано на 09.06.2020 г.

9. Образци - публикувани на 09.06.2020 г.

10.Договор - проект - 09.06.2020 г.

11.Решение за одобрявае на обявление за изменение или допълнителна информация - публикувано на 10.07.2020 г.

12. Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП - публикувано на 22.07.2020 г.

13.Протокол № 1 - публикуван на 12.08.2020 г.

14. Протокол № 2 - публикуван на 12.08.2020 г.

15. Обобщаващ протокол - публикуван на 12.08.2020 г.

16. Решение № 6/10.08.2020 г. за избор на изпълнител - публикувано на 12.08.2020 г.

17.Договор 01-04-66/14.09.20 г. - публикуван на 30.09.2020 г.

18.Обявление за възложена поръчка - публикувано на 30.09.2020 г.

19.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 21.06.2021г.

 

Debug: ??x??