С решение № 5/01.04.2019 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от една година”..Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки ( РОП) към Агенцията за обществени поръчки ( АОП ) е 01558-2019-0005.

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) с уникален номер на поръчката (УНП) - 01558-2019-0005

Краен срок за предоставяне на оферти - до 16:45 ч; на 07.05.2019 г.,

Публично заседание за отваряне на офертите - в 10:00 ч. на 08.05.2019 г.,

  1. Решение №5/01.04.2019 г. за откриване на процедура (ID: 905243 в РОП на АОП);
  2. Обявление за поръчка - комунални услуги (ID: 905249 в РОП на АОП);
  3. Указания за подготовка на оферта;
  4. Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД - – Приложение № 1;
  5. Методика за определяне на комплексната оценка на участниците в процедура с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от една година” – Приложение № 2;
  6. Образци от Приложение № 3 до Приложение № 6 (техническо предложение, ценово предложение, опис на представените документи, съдържащи се в офертата, еЕдинен европейски документ за обществени поръчки);
  7. Проект на договор - Приложение № 7;
  8. Документ, който се предоставя от определения за изпълнител участник преди сключване на договор - образец на Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 8;

До всички заинтересовани лица - Разяснение с рег. № 01-24-1-4/15.04.2019 г. на основание чл.33, ал.2 от ЗОП,публикувано на 15.04.2019 г.

Решение № 4/16.04.2019 г. за прекратяване на обществената поръчка, публикувано на 16.04.2019 г.

Обявление на решението за прекратяване на поръчката, публикувано на 07.05.2019 г.

 

 

 

 

Debug: ??x??