С решение № 5/01.04.2019 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от една година”..Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки ( РОП) към Агенцията за обществени поръчки ( АОП ) е 01558-2019-0005.

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) с уникален номер на поръчката (УНП) - 01558-2019-0005

Краен срок за предоставяне на оферти - до 16:45 ч; на 07.05.2019 г.,

Публично заседание за отваряне на офертите - в 10:00 ч. на 08.05.2019 г.,

  1. Решение №5/01.04.2019 г. за откриване на процедура (ID: 905243 в РОП на АОП);
  2. Обявление за поръчка - комунални услуги (ID: 905249 в РОП на АОП);
  3. Указания за подготовка на оферта;
  4. Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД - – Приложение № 1;
  5. Методика за определяне на комплексната оценка на участниците в процедура с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от една година” – Приложение № 2;
  6. Образци от Приложение № 3 до Приложение № 6 (техническо предложение, ценово предложение, опис на представените документи, съдържащи се в офертата, еЕдинен европейски документ за обществени поръчки);
  7. Проект на договор - Приложение № 7;
  8. Документ, който се предоставя от определения за изпълнител участник преди сключване на договор - образец на Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 8;

До всички заинтересовани лица - Разяснение с рег. № 01-24-1-4/15.04.2019 г. на основание чл.33, ал.2 от ЗОП,публикувано на 15.04.2019 г.

Решение № 4/16.04.2019 г. за прекратяване на обществената поръчка, публикувано на 16.04.2019 г.

Обявление на решението за прекратяване на поръчката, публикувано на 07.05.2019 г.

 

 

 

 

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

Debug: ??x??