С решение № 6/10.05.2019 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от една година”.Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки ( РОП) към Агенцията за обществени поръчки ( АОП ) е 01558-2019-0006.

 

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) с уникален номер на поръчката (УНП) - 01558-2019-0006.

Краен срок за предоставяне на оферти - до 16:45 ч; на 29.05.2019 г.,

Публично заседание за отваряне на офертите - в 10:00 ч. на 30.05.2019 г.,

  1. Решение № 6/10.05.2019 г. за откриване на процедура (ID:910767 в РОП на АОП);
  2. Обявление за поръчка - комунални услуги (ID: 910771 в РОП на АОП);
  3. Указания подготовка на оферта - публикувано на 14.05.2019 г.
  4. Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД - Приложение № 1 -публикувано на 14.05.2019 г.
  5. Образци от Приложение № 2 до Приложение № 5 (еЕдинен европейски документ за обществени поръчки, техническо предложение, ценово предложение, опис на представените документи, съдържащи се в офертата); - публикувано на 14.05.2019 г.
  6. Проект на договор - Приложение № 6 - публикувано на 14.05.2019 г.
  7. Документ, който се предоставя от определения за изпълнител участник преди сключване на договор - образец на Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 7 - публикувано на 14.05.2019 г.

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП с приложения, публикуван на 26.06.2019 г.

Решение № 13/26.06.2019 г. за определяне на изпълнител, публикувано на 26.06.2019 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 19.03.2020 г.

Договор № 01-04-16/12.03.2020 г. публикувано на 19.03.2020 г.

Обявление за изменение на договор, публикувано на 17.12.2020 г.

Споразумение № 1 за изменение на договор, публикувано на 17.12.2020 г.

Обявление за изменение на договор, публикувано на 10.06.2021 г.

Споразумение № 2 за изменение на договор, публикувано на 10.06.2021 г.

Обявление за изменение на договор, публикувано на 21.06.2021 г.

Споразумение № 3 за изменение на договор,публикувано на 21.06.2021 г.

Обявление за изменение на договор, публикувано на 19.07.2021 г.

Споразумение № 4 за изменение на договор, публикувано на 19.07.2021 г.

Обявление за изменение на договор, публикувано на 30.08.2021 г.

Споразумение № 5 за изменение на договор, публикувано на 30.08.2021 г.

Обявление за изменение на договор, публикувано на 17.09.2021 г.

Споразумение № 6 за изменение на договор, публикувано на 17.09.2021 г.

Обявление за изменение на договор, публикувано на 08.11.2021 г.

Споразумение № 7 за изменение на договор, публикувано на 08.11.2021 г.

Обявление за изменение на договор, публикувано на 16.11.2021 г.

Споразумение № 8 за изменение на договор, публикувано на 16.11.2021 г.

Обявление за изменение на договор, публикувано на 20.12.2021 г.

Споразумение № 9 за изменение на договор, публикувано на 20.12.2021 г.

Обявление за приключил договор № 01-04-16/12.03.2020 г., публикувано на 07.03.2023 г.

 

Debug: ??x??