С Решение № 3/15.02.2017г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД е открита процедура публично състезание с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обектите, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД присъединени към електроразпределителните мрежи на ЧЕЗ, ЕнергоПро и ЕВН за срок от една година”.

 

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2017-0003

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 08.03.2017 г., 16:30 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 13.03.2017 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов".

Документацията и приложения към нея.

1. Решение № 3/15.02.2017г. за откриване на процедура.

2. Обявление за обществена поръчка.

3. Документация с приложения към нея и указания към участниците.

4. Образец на ЕЕДОП.

5. Списък на обектите на ПТП - София, ПТП - Пловдив и ПТП - Горна Оряховица.

Протокол №1/13.03.2017г., публикуван на 17.03.2017г.

Протокол № 2/29.03.2017г., публикуван на 20.04.2017г.

Съобщение за отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, публикувано на 24.04.2017г. 

Протокол № 3/27.04.2017г., публикуван на 11.05.2017г.

Съобщение за провеждане на публичен жребий, публикувано на 11.05.2017г.

Протокол № 4 от 16.05.2017г., публикуван на 08.06.2017г.

Протокол № 5 от 16.05.2017г., публикуван на 08.06.2017г.

Обобщаващ протокол на основание чл. 181, ал.4 от ЗОП, публикуван на 08.06.2017г.

Решение № 7 от 08.06.2017г., публикувано на 08.06.2017г.

Решение № 8 от 27.06.2017г. за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител на обществена поръчка и за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, публикувано на 27.06.2017г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги за договор № 01-04-90/12.10.2017г., публикувано на 13.11.2017г.

Договор № 01-04-90/12.10.2017г., сключен м/у "БДЖ-ТП" ЕООД и "Мост Енерджи" ЕООД, публикуван на 13.11.2017г.

Допълнително споразумение № 1 към договор № 01-04-90/12.10.2017г., публикувано на 04.12.2017г.

Допълнително споразумение № 2 към договор № 01-04-90/12.10.2017г., публикувано на 19.12.2018 г.

Допълнително споразумение № 3 към договор № 01-04-90/12.10.2017г., публикувано на 31.12.2018 г.

Обявление за изменение на договор № 01-04-90/12.10.2017г., публикувано на 31.12.2018 г.

 

Debug: ??x??