С Решение №1/15.01.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД е открита процедура публично състезание с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обектите, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД присъединени към електроразпределителните мрежи на ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН за срок от една година”

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2019-0002Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 05.02.2019 г.,16:45 ч.Отваряне на офертите на публично заседание на 06.02.2019 г., в 14:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

1. Решение №1/15.01.2019 г.

2. Обявление за поръчка комунални услуги

3. Документация

4. Списък на обектите на ПТП София, ПТП Пловдив и ПТП Г.Оряховица

5. Договор - проект - Приложение № 5

6.Единен европейски документ за обществени поръчки

7. Образци

8. Протокол № 1, публикуван на 18.02.19 г.

9. Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, публикувано на 26.02.19 г.

10. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП с приложения, публикуван на 02.04.19 г.

11. Решение № 8/01.04.19г. за класиране на участниците и избор на изпълнител, публикувано

на 02.04.19 г.

12. Решение № 12/08.05.19 г. за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител, публикувано на 08.05.19 г.

13. Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 12.06.19 г.

14. Договор № 01-04-28/05.06.19 г., публикуван на 12.06.19 г.

15. Допълнително споразумение към договор №01-04-28/05.06.19г.,публикувано на 28.07.20 г.

16.Обявление за изменение, публикувано на 28.07.20 г.

Обявление за приключил договор № 01-04-28/05.06.2019 г., публикувано на 08.03.2023 г.

Debug: ??x??