Доставка на 435 000 литра газьол за отопление за нуждите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД за срок от три години.Процедурата на договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с горепосочения предмет е открита с Решение № 12/06.10.2015г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01558-2015-0008

 

Решение № 12/06.10.2015г. за откриване на процедурата

Документация за участие

 

дата: 08.12.2015 г.

Договор за възлагане на обществената поръчка и приложенията към него.

 

 

Debug: ??x??