Доставка на 256 броя необработени бандажи с размери Ø1255 х Ø1090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически локомотиви серии 40 и 46, необходими на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за едногодишен период . Настоящата процедура публично състезание се провежда в изпълнение на Решение № 1/09.01.2017г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД

УНП : 01558-2017-0001

  1. Решение за откриване на процедурата № 1 /09.01.2017 г.
  2. Обявление за обществената поръчка с ID 765977
  3. Указания към участниците за подготовка на офертата
  4. Техническа спецификация за доставка 256 броя необработени бандажи с размери Ø1255 х Ø 1090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически локомотиви серии 40 и 46 за едногодишен период
  5. Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на 256 броя необработени бандажи с размери Ø1255 х Ø1090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически локомотиви серии 40 и 46, необходими на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”.
  6. Технически условия ТП_ПЛС 810 – 1/16 за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси за тягов подвижен състав на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, в съответствие с изискванията на UIC 810 – 1 и UIC 810 – 2.

 

ОБРАЗЦИ:

1.Образец на опис на представените документи – Приложение № 1;

2.Образец за единния европейски документ за обществени поръчки / ЕЕДОП/ – Приложение № 2;

3. Образци на документи от Приложение № 3 до Приложение № 8 и от Приложение № 10 до Приложение № 12 (декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Приложение № 3, декларация за срока на валидност на офертата– Приложение № 4, декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образец – Приложение № 5, списък съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2, от ЗОП – Приложение № 6, техническо предложение – Приложение № 7, ценово предложение – Приложение № 8, банкова гаранция за изпълнение на договор– Приложение № 10, декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП– Приложение № 11 и декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗО П– Приложение № 12);

4.Проект на договор – Приложение № 9;

Протокол № 1/03.02.2017г., публикуван на 21.02.2017г.

Протокол № 2/01.03.2017г., публикуван на 09.03.2017г.

Протокол № 3/23.03.2017г., публикуван на 29.03.2017г.

Съобщение, публикувано на 29.03.2017г.

Протокол №4/04.04.2017г., публикуван на 12.04.2017г.

Протокол от 11.04.2017г., публикуван на 13.04.2017г.

Решение №2/13.04.2017г., публикувано на 13.04.2017г.

Договор № 01-04-22/18.05.2017г., публикуван на 30.05.2017г.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 09.06.2017г.

Обявление за приключване на договор, публикувано на 09.11.2017г.

Debug: ??x??