С Решение №11 от 12.09.2018г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на 232 броя необработени бандажи с размери Ø1255 х Ø1090 х 143 от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически локомотиви серии 40 и 46, необходими на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки ( РОП) към Агенцията за обществени поръчки ( АОП ) е 01558-2018-0011Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 19.10.2018г.. 16:45 часаОтваряне на офертите на публично заседание на 22.10.2018г.,10:00 часа, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3

1.Решение № 11 от 12.09.2018 г.

2. Обявление за поръчка - комунални услуги

3.Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата

4. еЕЕДОП - образец № 2

5. Техническа спецификация - Приложение № 1

6. Технически условия

7. Протокол № 1 от 22.10.2018 г. - публикуван на 07.11.2018 г.

8. Протокол № 2 от15.11.2018 г. - публикуван на 19.11.2018 г.

9.Съобщение за отваряне на "Ценови предложения" - на 22.11.2018 г.

10. Протокол № 3 от 22.11.2018 г. - публикуван на 13.12.2018 г.

11.Доклад от работата на комисията утвърден на 12.12.2018 г. - публикуван на 13.12.2018 г.

12. Решение № 18/13.12.2018 г. за избор на изпълнител - публикувано на 13.12.2018 г.

13. Договор 01-04-1/22.01.2019 г. - публикуван на 25.01.2019 г.

14.Обявление за сключен договор - публикувано на 25.01.2019 г.

15. Обявление за приключил договор - публикувано на 24.06.2020 г.

Debug: ??x??