Договаряне без предварителна покана за участие с предмет: Доставка на 19 890 000 литра дизелово гориво за трафични нужди на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от три години.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2017-0005

1.Решение за откриване на процедура № 5 от 19.04.17г.;

2.Спецификация № 1 от 19.04.17г.;

3. Проект на договор

Решение № 4/08.06.2017 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за прекратяване на процедурата, публикувано на 08.06.2017 г.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 30.06.17г.

Debug: ??x??