С Решение № 1/02.01.2018 г. е открита процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на система за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата енергия за тягови нужди на борда на железопътните превозни средства, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД“,

Документ:Дата на публикуване на документа:

Уникален номер на поръчката в РОП към АОП: 01558-2018-0001

Решение № 1/02.01.2018 г.

04.01.2018 г.

Обявление за обществена поръчка 

04.01.2018 г.

Документация:

  1. Указания за подготовка на заявление за предварителен подбор и на първоначална оферта;
  2. Техническа спецификация за доставка на системи за търговско измерване и дистанционно отчитане на енергията на борда на железопътните превозни средства, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, съгласно БДС EN 50 463 – x : 2012 - Приложения № 1;
  3. Проект на договор - Приложения № 2;
  4. Образци на документи за заявлението за участие от Приложение № 3 до Приложения № 8б вкл.;
  5. Образци на документи за първоначалната оферта от Приложение № 9 до Приложения № 12 вкл.;
04.01.2018 г.
Протокол № 1 от работата на комисията09.02.2018 г.
Протокол № 2 от работата на комисията27.02.2018 г.
Решение № 2/27.02.2018 г. за извършване на предварителен подбор27.02.2018 г.
Покана № 01-27-1-12/12.03.2018 г. и покана № 01-27-1-13/12.03.2018 г.12.03.2018 г.
Протокол № 3 от работата на комисията17.04.2018 г.
Протокол № 4 от работата на комисията23.04.2018 г.
Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП23.04.2018 г.
Съобщение27.04.2018 г.
Протокол № 5 от работата на комисията02.05.2018 г.
Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП с приложени протоколи за проведен жребий за опр. на поредността и от проведените преговори11.05.2018 г.
Решение № 14/11.05.2018 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка11.05.2018 г.
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги26.06.2018г.
Договор № 01-04-54/12.06.2018 г.26.06.2018г.

 

Debug: ??x??