С Решение № 7 от 26.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открита процедура по реда на чл. 133 от ЗОП, за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за период от 3 години”

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2020-0007Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 27.05.2020 г., 16:45 часа.Отваряне на офертите на публично заседание на 29.05.2020г., в 11:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

1.Решение № 7 / 26.03.2020г. за откриване на процедурата - публикувано на 30.03.2020 г.

2.Обявление за поръчка - комунални услуги - публикувано на 30.03.2020 г.

3.Указания за подготовка на офертатапубликувано на 30.03.2020 г.

4.Приложение № 1 - Спецификация за доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав на БДЖ "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД за период от три години”публикувано на 30.03.2020 г.

5.Приложение № 2 - „Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет:”Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав на БДЖ "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД за период от три години”публикувано на 30.03.2020 г.

6.Приложение № 3 – „Изисквания към техническите възможности на участниците в обществената поръчка и документи за доказването им”публикувано на 30.03.2020

7.Приложение № 4 – Методика за оценка на офертата при избор на изпълнител за за изпълнение на обществена поръчка с предмет:”Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав на БДЖ -ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД за период от три години”публикувано на 30.03.2020 г.

8.Приложение № 5 - Договор – проектпубликувано на 30.03.2020 г.

9.Приложение № 6 -  „Техническа спецификация ТО-ТС-03.09.01 -2013/1 за доставка на чугунени калодки тип Р10 за „Холдинг БДЖ" ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози" ЕООД (Р10-250, Р10-320 и Р10-250Т)” публикувано на 30.03.2020 г.

10.Електронен единен европейски документ за обществени поръчки /еЕЕДОП/ публикувано на 30.03.2020 г.

11. Образци - публикувано на 30.03.2020 г.

12. СЪОБЩЕНИЕ във връзка със Закона за измение на Закона за мерките и действията по време на извънъредно положение - публикувано на 16.04.2020г.

13. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - публикувано на 04.05.2020г.

 

Debug: ??x??