С Решение № 7 от 26.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открита процедура по реда на чл. 133 от ЗОП, за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за период от 3 години”

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2020-0007Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 27.05.2020 г., 16:45 часа.Отваряне на офертите на публично заседание на 29.05.2020г., в 11:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

1.Решение № 7 / 26.03.2020г. за откриване на процедурата - публикувано на 30.03.2020 г.

2.Обявление за поръчка - комунални услуги - публикувано на 30.03.2020 г.

3.Указания за подготовка на офертатапубликувано на 30.03.2020 г.

4.Приложение № 1 - Спецификация за доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав на БДЖ "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД за период от три години”публикувано на 30.03.2020 г.

5.Приложение № 2 - „Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет:”Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав на БДЖ "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД за период от три години”публикувано на 30.03.2020 г.

6.Приложение № 3 – „Изисквания към техническите възможности на участниците в обществената поръчка и документи за доказването им”публикувано на 30.03.2020

7.Приложение № 4 – Методика за оценка на офертата при избор на изпълнител за за изпълнение на обществена поръчка с предмет:”Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав на БДЖ -ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД за период от три години”публикувано на 30.03.2020 г.

8.Приложение № 5 - Договор – проектпубликувано на 30.03.2020 г.

9.Приложение № 6 -  „Техническа спецификация ТО-ТС-03.09.01 -2013/1 за доставка на чугунени калодки тип Р10 за „Холдинг БДЖ" ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози" ЕООД (Р10-250, Р10-320 и Р10-250Т)” публикувано на 30.03.2020 г.

10.Електронен единен европейски документ за обществени поръчки /еЕЕДОП/ публикувано на 30.03.2020 г.

11. Образци - публикувано на 30.03.2020 г.

12. СЪОБЩЕНИЕ във връзка със Закона за измение на Закона за мерките и действията по време на извънъредно положение - публикувано на 16.04.2020г.

13. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - публикувано на 04.05.2020г.

14. Протокол 1 от работата на комисията - публикувано на 09.06.2020г.

15. Съобщение по чл. 57,ал. 3 от ППЗОП - публикувано на 18.06.2020г.

16. Доклад от работата на комисията по чл. 103 от ЗОП - публикувано на 02.07.2020г

17. Решение № 5 / 02.07.2020г. - публикувано на 02.07.2020г.

18. Рамково споразумение 01-04-94/07.12.2020 г. - публикувано на 18.12.2020 г.

19. Обявление за възложена поръчка комунални услуги - публикувано на 18.12.2020 г.

 

14.12.2020 г.

1. Покана за участие,публикувана на 14.12.20 г.;

2.Оферта - публикувана на 14.12.2020 г.

3. Ценово предложение - публикувано на 14.12.2020 г.

4. Методика - публикувана ма 14.12.2020 г.

5.„Техническа спецификация ТО-ТС-03.09.01 -2013/1 за доставка на чугунени калодки тип Р10 за „Холдинг БДЖ" ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози" ЕООД (Р10-250, Р10-320 и Р10-250Т)”-публикувана на 14.12.2020 г.

6.Спецификация за доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав на БДЖ "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД за период от три години” - публикувана на 14.12.2020 г.

7.Проект на договор - публикуван на 14.12.2020 г.

8. Съобщение за отваряне на цените - публикувано на 22.12.2020 г.

9. Решение №1 /14.01.2021 г. за избор на изпълнител ведно с доклад и протоколи от работата на комисията - публикувани на 14.01.2021 г.

10. Договор № 01-04-6/19.02.2021г., публикуван на 12.03.2021г.

11. Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, публикувано на 12.03.2021г.

12. Обявление за изменение, публикувано на 28.06.2021г.;

13. Анекс от 27.05.21г., публикувано на 28.06.2021г.;

14. Обявление за изменение, публикувано на 30.08.2021г.;

15.Анекс от 15.07.21г., публикувано на 30.08.2021г.;

16. Обявление за изменение, публикувано на 19.11.2021г.;

17.Анекс от 19.10.21г., публикувано на 19.11.2021г.

 

 

 

Debug: ??x??