Договаряне без предварителна покана за участие с предмет: Доставка на 19 890 000 литра дизелово гориво за трафични нужди на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от три години. Процедурата е публикувана в РОП към АОП с УНП 01558-2017-0009

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2017-0009

1. Решение за откриване на процедура № 9 от 12.07.2017г.;

2.Спецификация № 2 от 12.07.2017г.;

3. Проект на договор;

4. Образци.

Борсов договор № 205/01-04-59/03.08.2017г., публикувано на 10.08.2017г.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 26.08.2017 г.

Debug: ??x??