С Решение № 21/19.12.2018г. на Управителя на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на сушени дъски бичени от иглолистна дървесина за ремонт на товарни вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта за едногодишен период”

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2018-0021Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 15.01.2019 г., 16:45 часа.Отваряне на офертите на публично заседание на 16.01.2018 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3
 1. Решение № 21/ 19.12.2018г.
 2. Обявление за поръчка - комунални услуги.
 3. Условия за участие и указания към участниците за подготовка на офертата.
 4. Техническа спецификация за доставка на дъски бичени от иглолистна дървесина за ремонт на товарни вагони - Приложение 1.
 5. Минимални изисквания към участниците за доказване на технически възможности и квалификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на сушени дъски бичени от иглолистна дървесина за ремонт на товарни вагони, собственост на „БДЖ-товарни превози” ЕООД" - Приложение 2.
 6. Договор - проект - Приложение 3
 7. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки /еЕЕДОП/. 
 8. Образци 
 9. Протокол 1/16.01.2019г., публикувано на 23.01.2019г.
 10. Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, публикувано на 23.01.2019г.
 11. Протокол 2/30.01.2019г, публикувано на 19.02.2019г.
 12. Протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП от 18.02.2019г., публикувано на 19.02.2019г.
 13. Решение 6 /19.02.2019 на основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП, публикувано на 19.02.2019г.
 14. Договор № 01-04-17/28.03.2019, публикувано на 19.04.2019г.
 15. Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, публикувано на 19.04.2019г.
 16. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 23.08.2022г.
Debug: ??x??