"БДЖ- Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, уведомява всички заинтересованите лица от откритата процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на обици, цапфи и пружини за талига БТ6 за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период", с уникален номер в регистъра на АОП № 01558-2014-0014, за СЪОБЩЕНИЕТО на Комисията, назначена със Заповед 329/09.07.2014 г. на Управителя на "БДЖ -Товарни превози" ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Debug: ??x??