"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, публикува документация за участие в процедура на договаряне с обявление по ЗОП за възлагане обществена поръчка с предмет: „Почистване, измиване, дезинфекция и дезинсекция на товарни вагони и контейнери, собственост или ползвани от „БДЖ-Товарни превози” ЕООД” във ветеринарно-дезинфикционни станции в регион Пловдив, Варна, Горна Оряховица и Свиленград и София за период от две години". Решението и обявлението са публикувани с уникален номер 01558-2014-0024 в сайта на Агенцията за обществени поръчки.


Документи за участие:

1.Решение № 23/25.09.2014 г. за откриване на процедурата по чл.7, т.5 от ЗОП

2.Обявление за обществена поръчка;

3.Условия за участие в процедура на договаряне с обявление по ЗОП и указания към кандидатите за подготовка на заявлението и офертата.


2.Документация за участие в процедура, съдържа

2.1.Приложение № 1 - Заявление за участие.

2.2.Приложение № 2 - Спецификация обща.

2.3.Приложение № 3 - Списък на извършени услуги съгласно чл. 51, ал. 1, от ЗОП.

2.4.Приложение № 4 - Декларация по чл.47, ал.9. от ЗОП.

2.5.Приложение № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

2.6.Приложение № 6 – Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

2.7.Приложение № 7 – Декларация за техническо оборудване.

2.8.Приложение № 8 - Декларация –по чл. 56, ал.1, т. 11. от ЗОП.

2.9Приложение № 9 – Образец на гаранция за участие.

2.10.Приложение № 10 – Образец на гаранция за изпълнение.

2.11.. Приложение № 11 - Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

2.12.Приложение № 12 - Образец на Първоначална Оферта.

2.13.. Приложение № 13-A - Образец на ценова оферта за регион София.

2.14.Приложение № 13-Б - Образец на ценова оферта за регион Пловдив.

2.15.Приложение № 13-В - Образец на ценова оферта за регион Г.Оряховица.

2.16.Приложение № 13-Г - Образец на ценова оферта за регион Варна.

2.17.Приложение № 13Д - Образец на ценова оферта за регион Свиленград.

2.18Приложение № 14 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

2.19Приложение № 15 - Проект на договор.

2.20.Приложение № 16 - Етикет Дезинфекция.

2.21.Приложение № 17 - Етикет Дезинсекция.

2.22.Приложение № 18 - Етикет Негоден.

2.23.Приложение № 19 - Етикет Измит.

2.24.Приложение № 20 - Етикет Почистен.

2.25Приложение № 21 - Ведомост за предаване и приемане на вагони - ДП-14.

Debug: ??x??