"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, открива процедура на договаряне без обявление по ЗОП за възлагане обществена поръчка с предмет: „Разпределение на електрическа енергия по електроразпределителните мрежи на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” за период от една година”. Процедурата е открита с уникален номер 01558-2015-0001 в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

 

Решение с № 2 от 16.02.2015 г. за откриване на процедура

Покана със следните приложения:

Проект на договор (Приложениe към поканата № 1) със съответните приложения № I, II и III

Образци (Приложения към поканата № 2,3,4,5,6 и 7)

Протокол от проведено договаряне с НКЖИ

Протокол от работата на комисията

10.03.2015 г.

Доклад по чл.92а, ал. 5 от ЗОП

Решение № 1/10.03.2015 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка

 

дата:08.03.2016 г.

Решение № 3/08.03.2016 г. за прекратяване на процедурата

Debug: ??x??