"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, открива процедура на договаряне без обявление по ЗОП за възлагане обществена поръчка с предмет: "Доставка на масла и смазки за нуждите на " БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от три години. Видовете масла и смазки са следните: моторно масло М16 Е; трансмисионно масло ЕР 90; масло за хидропредавателни кутии МХП 30; машинно масло AN 46; машинно масло AN 68; трансформаторно масло с антиокислителна присадка; трансмисионно масло Т-140; хидравлично масло МХЛ 32; хидравлично масло МХЛ 46; хидравлично масло МХЛ 68; смазка ЕР 3; смазка ЕР 2; смазка жп00/000, графитна смазка". Процедурата е открита с уникален номер 01558-2015-0003 в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

 

 

Решение № 6 от 26.06.2015 г. за откриване на процедура.

Документация за участие в обществена поръчка по чл. 103, ал. 2, т. 9 от ЗОП с предмет: "Доставка на масла и смазки за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от три години."

 

24.08.2015г.

Договор № БД-321 от 31.07.2015 г.

 

18.11.2015г.

Споразумение №1 към Борсов договор №321/31.07.2015г., към договор №139/2015г.

Debug: ??x??