"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, открива процедура на договаряне със обявление по ЗОП за възлагане обществена поръчка с предмет: "Доставка на големи зъбни колела /ГЗК/ за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 43, 45 и 46, малки зъбни колела /МЗК/ за колоосните редуктори на дизелови локомотиви серия 06 и електрически локомотиви серии 43 и 45, за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, за едногодишен период". Предметът на поръчката е делим на 5 (пет) обособени позиции.. Процедурата е открита с уникален номер 01558-2015-0002 в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

 

Съдържание на документацията:

Решение № 4 от 12.03.2015 г. за откриване на процедура

Обявление за обществената поръчка

Указания към кандидатите за подготовка на заявлението и офертата

Приложения:

1.Приложение № 1 – Образец на Заявление

2.Приложение № 2 – Технически Спецификации

3.Приложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9

4.Приложение № 4 – Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

5.Приложение № 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

6.Приложение № 6 – Минимални изисквания и доказателства за Технически възможности с приложения – копия на чертежи

7.Приложение № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

8.Приложение № 8 – Проект на договор

9. Приложение № 9 (от 9-1 до 9-5) – Образци на Първоначални оферти за обособени позиции: № 1,№ 2,№ 3, № 4,№ 5

10. Приложение № 10 (от 10-1 до 10-5) – Образци на Първоначални ценови оферти за обособени позиции: № 1,№ 2,№ 3, № 4,№ 5

20.03.2015 г.

1.Разяснение изх. № 02-08-411/20.03.2015 г.

2.Чертеж на голямо зъбно колело Z=73 зъба

3.Чертеж на голямо зъбно колело Z=104 зъба

4.Чертеж на малко зъбно колело Z = 20 зъба

5.Чертеж на малко зъбно колело Z = 15 зъба

6.Чертеж на голямо зъбно колело Z = 79 зъба

22.05.2015г.

Протокол № 1 от 08.05.2015 г.

 28.05.2015 г.

 

Протокол № 2 от 26.05.2015 г.

25.06.2015 г.

Протокол № 3 от работата на комисията на 18.06.2015 г.

Решение № 2/24.06.2015 г. за извършване на предварителен подбор

17.07.2015 г.

Покана за участие в договарянето изх.№02-30-07/17.07.2015 г.

Покана за участие в договарянето изх.№02-30-08/17.07.2015 г.

Покана за участие в договарянето изх.№02-30-09/17.07.2015 г.

Покана за участие в договарянето изх.№02-30-10/17.07.2015 г.

14.08.2015г.

Протокол № 4 от 11.08.2015 г.

28.05.2015 г.

Протокол № 5 от 23.09.2015 г.

09.02.2016 г.

Доклад на основание чл.89, ал.5 от ЗОП за резултата от преговорите

12.02.2016г.

Решение за обявяване класирането на участниците в обществената поръчка и на участника определен за изпълнител

13.04.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие в обществената поръчка

14.04.2016 г.

Договор № ОП - 25 от 17.03.2016 г.

Договор № ОП - 29 от 31.03.2016 г.

 

 

Debug: ??x??